Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Terminalproblemen flyttas!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, September 14, 2013 16:59:08


Vid kommunstyrelsen sammanträde
den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande
problem redovisades med den nuvarande
verksamheten.


Otillräcklig
kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd


Ingen
möjlighet till annan hantering än omlastning


Dålig
samordning mellan aktörer


Barriäreffekt
i samhället


Buller,
damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning


Skador
på vägnätet (kommunalt)


Trafikproblem
(650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar
annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Länsstyrelsen tycker annorlunda!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Thu, September 12, 2013 19:37:32

Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan
om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning
av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för
miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och
vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella
svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Fler enkätsvar!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Wed, September 11, 2013 14:34:55

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!

Den 10 september släppte tidningen mer information
från enkäten. Tidningen har fått in 1090 svar. På frågan: – Finns det en ny
kombiterminal på Bränta 2023? Svarade 47 procent: – Absolut. 13 procent
svarade: – Inte en chans. Och 40 procent
var skeptiska.

En röst bland de skeptiska menade: – Problemet är
bara att den lokala politiken nu endast innehåller ett internt käbblande.

Många läsare efterfrågar i enkäten ett besked om vad
en terminal kommet att kosta. ”Ingen har hittills tagit fram en kalkyl som visar
att projektet går runt ekonomiskt. Allt är nu mycket dåligt underbyggt.”

Den 2 maj presenterades Bilofs
förstudie om timmerterminal för Kommunstyrelsen. I protokollet står att läsa: – Studien har genomförts under perioden
november 2012- februari 2013. Syftet är att via en välgrundad översiktsbild ge
ett underlag för olika parters ställningstagande, det vill säga om det är
meningsfullt att gå vidare med en mer djupsinnig projektering med sikte på en
terminal. Projektledare Peter Lidehäll
presenterar förstudien.

Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar
för Ljusdals-posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra
skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida
terminal.

Den 30 maj tog Kommunstyrelsens majoritet S, C och V beslutet
att kommunen medverkar i det fortsatta arbetet
med omlastningsterminal på Bränta. Oppositionen,
M, FP, KD, MP och SRD förlorade omröstningen med en röst. Vi yrkade på
att kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med
omlastningsterminal på Bränta. Det för att snabba upp processen med att få fram
svar på frågor som om framtida driftbolag och finansiering.Tillfällig i 25 år!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, September 10, 2013 18:26:23

Ljusdals-Posten den 10 september belyser
terminaldebatten en tredje gång under temat: Den tillfälliga lösningen.

I en artikel citerar tidningen förre kommunalrådet
Björn Brink som 1988 emotsatte sig ett förslag om att lägga terminalen vid
Kläppaängarna: – Den placeringen är
utesluten. En sådan anläggning är enorm till sin omfattning och bullret
omfattande.

Den tillfälliga lösningen i Ljusdals centrum har nu
funnits i 25 år. I Ljusdals-Posten säger socialdemokraternas lokala ordförande
Örjan Fridner att han tycker det har skapats en olycklig vinkling om att S,V
och C skulle vara passiva i terminalfrågan. – Vi är i själva verket oerhört
aktiva för att få ut timmerterminal ut Ljusdals centrum. Men det här är frågor
som kan ta tid, säger han.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Ljuset i tunneln!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Mon, September 09, 2013 17:43:46

Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar för Ljusdals-Posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra
skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida
terminal.

Man vill samla alla kunder och alla volymer på en och
samma plats, då blir det enklare att få till en terminal.

Företagarna vill en gång för alla räta ut alla
frågetecknen kring en öppen terminal. De ska se om det går att göra effektiviseringar
för att få ner kostnaden så att det blir lättare att realisera. När det gäller
plats för en terminal tittar de på alla alternativ som varit med i utredningar
för att vara säkra på att de inte valts bort för tidigt.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Fler röster om kombiterminal!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sun, September 08, 2013 15:28:28

Peter Lidehäll, Bilofs utredare, säger i Ljusdals-Posten den
7 september med anledning av kostnader och Skaraborgs logistikcentrum, att det
inte behöver bli så kostsamt om Ljusdals kommun tänker på samma sätt som
Falköping. Det handlar om att bygga ut successivt. Han framhåller att då behövs
den typ av ytor som finns på Bränta.

Pär Kristoffers, Järvsö är förtroendevald inom
Mellanljusnans skogsbruksområde för Mellanskog. I Ljusdals-Posten den 7
september säger han att han tror mycket på Bränta. – Det kan skapa många lokala
jobb och stora möjligheter för skogsråvaror, men även andra industrier.

Kristoffers uttrycker vidare oro för att inget händer med
terminalbygget, att Ljusdal inte agerar snabbt och att det kan leda till att
det byggs i en annan kommun.

Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog säger i samma
tidning att de skogsbolag som är verksamma runt Ljusdal är övertygande om att
det finns goda förutsättningar för en öppen terminal i kommunen. Han ser som
mål att få till en terminal för alla skogsprodukter som rundvirke och
biobränsle, men även lagring, vidareförädling och sönderdelning av biobränsle. Eftersom
det redan idag sker tågtransporter av rundvirke från kommunen så är Ljusdal unikt och har en stor fördel.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Att skjuta sig själv i foten!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, September 07, 2013 16:50:54


Utvecklingschef Leif Bigsten ansvarar för Skaraborgs
Logistikcentrum. Han har varit i Ljusdal och berättat om verksamheten som han
menar växer så det knakar. I en intervju i Ljusdals-Posten säger han om våra
planer på en ny terminal, att i förhållande till Falköping så finns det en
jäkla mängd virke i Ljusdal. Han är absolut övertygad att om att gods på
järnväg kommer att fortsätta att växa.

Vidare säger han att om förutsättningarna finns med
en järnväg genom kommunen och har man analyserat att det finns goda förutsättningar
för att använda det så är det att skjuta sig själv i foten att inte ta chansen.

När det gäller ekonomi säger Bigsten, enligt
tidningen, att de har byggt väldigt snålt. Rent företagsmässigt får kommunen
inte tillbaka så mycket pengar, fördelarna kommer i ett samhällsekonomsikt
perspektiv.

Han berättar vidare att de valt att bygga ut
successivt. I takt med att nya kunder har kommit har man byggt ut området. Gör
man en satsning av det här slaget måste det finnas en yta för expansion. Annars
är det rätt meningslöst.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Bioenregi -var god dröj!

Nästa steg Posted on Fri, September 06, 2013 16:23:56


Ljusdals-Posten skriver om de
olika uppfattningarna i terminalfrågan.

En nyhet i Ljusdals-Posterns artikel om
terminaldebatten som delar Ljusdal är att socialdemokraternas lokala ordförande
Örjan Fridner uttalar sig om hur partiet ser på en framtida terminal på Bränta.

Fridner uttalar sig mot bakgrund av att Trätågs VD Olle
Pettersson står fast vid vad han tidigare sagt nämligen att bygger vi på Kläppa
kommer vi så klart att stanna där. Investeringen gör att vi vill vara kvar i 20
till 25 år.

Fridner ser inte det som ett problem utan menar att
under tiden 20 till 25 år hinner vi ju undersöka möjligheterna på Bränta
riktigt rejält.

Ljusdals-Posten släppte också den 6 september resultatet av sin enkät som
legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till
terminal på Kläppa!« PreviousNext »