Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Terminalskrivelse fick nobben i AU

Politiken Posted on Tue, December 03, 2013 21:00:12

S, C och V vill skicka en skrivelse från kommunen till Region Gävleborg om en avsiktsförklaring gällande en framtida terminallösning. Finansiering skall ske via statliga pengar i den kommande länsplanen. Avsiktsförklaringen innebär en mycket långsiktig lösning. Vad händer i det korta perspektivet? Skall Trätåg flytta till Kläppa? Skall Sveaskog etablera sig i Skästra? Svar saknas!

Skrivelsen från S, C och V utmynnar i att: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Skrivelsen behandlades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 3 december. Vid tillfället kunde vare sig kommunalrådet eller förste viceordföranden redogöra för hur företagen som anges i skrivelsen ställer sig till densamma. Är de med på att skjuta en terminal långt in i framtiden?

Eftersom S, C och V inte visste hur företagen ställer sig till innehållet i skrivelsen, d.v.s. att skjuta terminalen på framtiden, röstade M och SRD nej till att skicka i väg den. Det blev omröstning, M och SRD som hade tre röster vann mot S och V som hade två röster. C hade ingen ledamot med vid mötet utan istället tjänstgjorde en ersättare från M.

Beslutet blev att inte skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Den 9 januari kommer ärendet upp för beslut i kommunstyrelsen.Projektplan

Politiken Posted on Mon, September 16, 2013 19:12:06

Enligt denna projektplan daterad den 16/11 2011 ska byggskedet gå igång vilken dag som helst, men då var det Tegeltjär eller Bränta som gällde. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess.Kommunens medverkan!

Politiken Posted on Thu, September 05, 2013 20:02:06

Den 30 maj beslutade kommunstyrelsens majoritet S, C och V att
Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på
Bränta.

Den 6 september frågade Lars Björkbom på
kommunstyrelsen möte kommunchefen hur kommunen har medverkat i arbetet med en
omlastningsterminal på Bränta under tiden från 30 maj till den 6 september.

Svaret var att kommunchefen och två andra tjänstemän
besökt ett stort skogsföretag i Gävle den 5 juli och att man nu väntar på en
inbjudan till möte med flera skogsföretag. Det är inte bestämt vilka frågor som
kommer att tas upp vi det mötet.

Den 30 maj
yrkade M, FP, KD, MP och SRD i kommunstyrelsen att kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet
med omlastningsterminal på Bränta. Förslaget röstades ner med siffrorna 8 mot 7
av S, C och V.

Bilof och
skogföretag har fört fram önskemål om att kommunen ska ta på sig en ledande
roll. Det föreligger stor risk för att arbetet inte kommer igång om kommunen
inte gör det.Medverkar kommunen?

Politiken Posted on Wed, September 04, 2013 16:03:51


Den 30 maj beslutade kommunstyrelsens majoritet S, C och V att Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta.

Den 5 september har kommunstyrelsen möte och då kommer vi att fråga kommunchefen hur kommunen har medverkat i arbetet under de månader som har gått. Svaret kommer att tydliggöra begreppet medverka. Vad det innebär i praktiken.Både och, är inget alternativ!

Politiken Posted on Sat, August 24, 2013 15:33:56

Jonny Mill (SRD) och László Gönczi (MP) skriver i en
insändare den 24 augusti i Ljusdals-Posten:
– Vi vill avsluta med att bemöta påståenden om vilken hållning S ska
anses ha i terminalfrågan. De säger att de är positiva på sikt. Problemet är
att de berörda företagen säger att en satsning på Kläppaområdet drar både fokus
och pengar ifrån en satsning på Bränta och då är det stor risk för att Bränta
inte kan bli av. De säger helt enkelt att det inte går. Då anser vi att det är
ansvarslöst att gå ut med en frejdig optimism och säga sig tro på både och.

Centern skrev i sin insändare i Ljusdals-Posten den 20
augusti: – Att besluta om att upprätta en plan för att pröva förutsättningarna
för Trätåg att åstadkomma en etablering i Kläppa, hindrar på intet sätt
etablering av kombiterminal på Bränta.

Bilof skriver emellertid i ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN I LJUSDAL den 27 april 2013: – En
omlokalisering till Kläppa skulle, enligt företagens uppfattning, innebära att
detta blir en permanent lösning för Trätågs del och därmed skulle den pågående
processen tappa sin drivkraft.Mitt mittia

Politiken Posted on Fri, August 23, 2013 18:27:04

I Ljusdalsposten den 23 augusti har jag, Lars Björkbom en
insändare. Här nedan utvecklar jag lite vad jag vill säga.

Partier i samverkan
– M, FP, KD, MP och SRD – medverkade på mässan Mittia Skogstransport. Vi var
där för att berätta om vad vi anser om skogsnäring, miljö och jobb. Samt för
att ge alla möjlighet att ställa frågor. Samtalen kom mycket att handla om en
kombiomlastningsterminal. Det för att en rejäl, öppen och gemensam terminal
kommer att ge skogsnäringen skjuts framåt, förbättra miljön och skapa fler
jobb. En terminal är också fösta steget till att skapa en logistikcentral för
att även kunna transportera andra varor än skogsprodukter.

En del i vår medverkan på mässan var en Hearing till vilken
vi bjudit in politiker som inte till vardags är verksamma i kommunen. Det
gjorde vi för att bredda samtalen och för att visa att en terminal i Ljusdal också
berör länet och hela landet. Ljusdals-Posten skrev en artikel om Hearingen och konstaterade
att motståndarna till en kombiomlastningsterminal på Bränta inte var där och
att det därför inte blev någon debatt. Partier i samverkan hade bjudit in till
en Hearing. Inte till något annat. Hade motståndarna varit där hade det kanske
blivit en debatt. Men de var de inte. De som var där verkade dela vår uppfattning
i terminalfrågan.

Att bilda opinion för en sak står var och en fritt. Vår
uppfattning är klar: Kommunens ska ta på sig en ledande roll i arbetet med att
få till en terminal på Bränta. Det brådskar om vi inte vill bli passerade av
andra kommuner.

Socialdemokraterna skrev en insändare i Ljusdals-Posten med
anledning av Partier i samverkans medverkan på mässan. I den säger de att de
inte känner till något parti som är emot Bränta, som en mer långsiktig
lösning. De framhåller att
finansieringsfrågor liksom markfrågor måste vara lösta innan större initiativ
kan tas där. Jag menar att finansieringsfrågor och markfrågor är frågor som
just kräver ett större initiativ.

Att vara överens om en etablering på Bränta speglas inte av
de beslut som Socialdemokrater medverkat till i Kommunstyrelsen. Där driver de
frågan om en terminal på Kläppa. Tvärs emot vad företagen och Bilof vill. De menar
att en Kläppaterminal urholkar kraften i processen med att skapa en rejäl,
gemensam och öppen terminal. Det vill säga, blir det Kläppa blir det inte någon
annan terminal. Socialdemokraternas hållning står klar för var och en som kan
och orkar läsa protokollen. Det vore önskvärt att flera gjorde det.

I insändaren raljerar Socialdemokraterna över andra partiers
påstådda tillkortakommanden och det är ett billigt sätt att flytta fokus från
en fråga där de förmodligen nu känner att de tappat initiativet.

Att Socialdemokraterna som parti medverkade till att
finansieringsfrågan inte skulle utredas ter sig aningen märkligt, då man ändå
skymtar ett visst mått av positivitet till Bränta i insändaren.S i Ljusdal lyssnar inte på företagen!

Politiken Posted on Thu, August 22, 2013 16:08:59

Socialdemokraterna i Ljusdal skriver den 22 augusti
i en insändare i Ljusdals -Posten: – Ja vi förordar att Kläppa används som
timmerterminal för en period, dels beroende på att en annan aktör än kommunen
avser att finansiera det hela, dels för att vi vill ha bort timret från centrala
Ljusdal och Östernäs.

I ett ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN I LJUSDAL från Bilof den 27 april 2013 står det
under rubriken Tidsaspekten och eventuella tillfälliga lösningar

”Tanken att det kommer att ta minst tio år att skapa
en terminal i Ljusdal är helt ohanterlig för näringslivet. Att driva processen
blir möjligt om målet är att terminalen ska vara klar ca 2016-2017. Företagen
har förståelse för att kommunen vill avveckla Trätågs omlastning i Östernäs
snabbare än så, och att det kan behövas tillfälliga lösningar för att klara den
frågan. Det alternativ som man då vill driva är Ede, eftersom de investeringar
som skulle göras där skulle komma till nytta i den slutliga lösningen. En
omlokalisering till Kläppa skulle, enligt företagens uppfattning, innebära att
detta blir en permanent lösning för Trätågs del och därmed skulle den pågående
processen tappa sin drivkraft. ”

Den 2
maj 2013 röstade S, C och V igenom följande beslut i kommunstyrelsen:


Detaljplanelägga
Kläppaområdet som industrimark, inklusive ”Trätågs-området” i syfte att flytta
riksintresset för lastområde från Ljusdals station till Kläppa.

Den 2 maj röstade S, C och V ner
följande yrkande från MP m fl:


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
anta ett inriktningsbeslut med innebörden att Ljusdals kommun prioriterar
etablerandet av ett öppet och storskaligt skogslogistikcentrum på
Bräntaområdet.


Ljusdals kommun ska tillsammans med berörda
parter bilda ett konsortium

där kommunen är
huvudman.

Den 30 maj röstade vidare S, C och V ner ett förslag
i kommunstyrelsen om att Kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta
arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Ett förslag som flera skogsföretag
vädjat till kommunen att genomföra.

Den 30 maj röstade S ,
C och V i kommunstyrelsen igenom beslutet att: –
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte
att möjliggöra omlastningsterminal området benämnt Kläppa.Ordförande lägger till Bränta

Politiken Posted on Wed, August 21, 2013 19:16:46

Samhällsutvecklingsutskottets ordförande lägger till Bränta i remissvar!

Vid samhällsutvecklingsutskottet sammanträden de 20
augusti föreslogs ändringar i

Ljusdals kommuns
Yttrande över förslag till länsplan för transporinfrastruktur 2014 – 2025
och Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025.

Det var ordföranden i utskottet Jonny Mill som initierade
skrivningar för att lyfta fram infrastruktursatsningen med Bränta. Jonny Mill
säger. – Vi, om några måste själva lyfta fram kombiomlastningsterminal Bränta med emfas, vi kan inte förvänta oss
att någon annan utifrån kommer att gör det. Alla partier har sagt sig vara positiva
till en satsning på Bränta. Det är därför vi vill och måste lyfta fram Bränta
tydligare i vårt yttrande.

Samtidigt påtalade utskottet att effekterna av den regionala
obalansen bör kraftigare påvisas och beskrivas i yttrandet. Ljusdal kommun och
vår region får en alltför liten andel av de satsningar som föreslås i såväl
länsplan som nationell plan.Next »