Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Östernäspannan blockerar!

Nästa steg Posted on Sun, September 15, 2013 13:54:18

Den 11 augusti 2011 fick
kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle
avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet
2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att
handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till
att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13
september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora
hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan
rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014,
vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte
fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Bioenregi -var god dröj!

Nästa steg Posted on Fri, September 06, 2013 16:23:56


Ljusdals-Posten skriver om de
olika uppfattningarna i terminalfrågan.

En nyhet i Ljusdals-Posterns artikel om
terminaldebatten som delar Ljusdal är att socialdemokraternas lokala ordförande
Örjan Fridner uttalar sig om hur partiet ser på en framtida terminal på Bränta.

Fridner uttalar sig mot bakgrund av att Trätågs VD Olle
Pettersson står fast vid vad han tidigare sagt nämligen att bygger vi på Kläppa
kommer vi så klart att stanna där. Investeringen gör att vi vill vara kvar i 20
till 25 år.

Fridner ser inte det som ett problem utan menar att
under tiden 20 till 25 år hinner vi ju undersöka möjligheterna på Bränta
riktigt rejält.

Ljusdals-Posten släppte också den 6 september resultatet av sin enkät som
legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till
terminal på Kläppa!Ytorna avgör!

Nästa steg Posted on Sun, September 01, 2013 20:00:01

En öppen, gemensam terminal kommer att
kräva stora ytor, med utrymme för tillväxt.

Ur
Förstudien Logistikcentrum Ljusdal, på uppdrag av Bilof:

”I
vår analys har vi kommit fram till att Bränta framstår som det ända
alternativet som gäller med tanke på den stora yta som lagring av biobränsle
kräver.”

”Terminalområde ( minst 40 ha)

Hantering och lagring av framförallt skogsflis kräver stora
ytor. Av brandsäkerhetsskäl är storleken på stackarna begränsade och det ska
dessutom finnas säkerhetszoner emellan dem. Dessutom kommer flera aktörer att
vilja hantera sina verksamheter på egna ytor avskilt från övriga. Därför har vi
bedömt att det krävs mins 40 ha (med utrymme för utökning) för att ge tillräckliga
utrymmen för nödvändig flexibilitet.”

Ur TRÄTÅG
AB KLÄPPATERMINALEN
En förstudie
avseende möjligheterna för Trätåg att anlägga en omlastningsterminal vid Kläppa:

”Planen

Den
planerade lastplatsen bör minst kunna hantera Trätågs nuvarande volymer av
virke med upplag, samt bolagens eventuella bioenergivolymer.

Området
för Trätågs verksamhet bör därför vara mellan 4 och 6 Ha.”

”MÖJLIGHETEN
TILL EN ÖPPEN TERMINALLÖSNING

Trätåg
ställer sig i princip positiv till en öppen terminal anläggs i anslutning av
Trätågs egna verksamhet. ”

”Den
utökning av lastområdet som en öppen terminal innebär, ställer krav på ett
större markområde i spårnära läge.

Då handlar
det om ytterligare marklösen, möjlig kulvertering av Kläppakanalen och liknande
åtgärder. ”Ytorna finns på Bränta!

Nästa steg Posted on Sat, August 31, 2013 16:52:52

Bengt-Anders menar att det är på Bränta som ytorna finns för
en kombiterminal.

Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö-
och jordbruksutskott intervjuades av Ljusdals-Posten med anledning av sitt
besök den 30:e på Bränta. För tidningen berättar han att han inom sitt parti
(M) har ett sammanhållande ansvar för miljö-, jordbruks-, skogs och
landsbygdsfrågor.

Bengt-Anders säger vidare till tidningen, mot bakgrund av
att anlägga en gemensam, öppen terminal på Bränta som även omfattar bioenergi, att
han kan se en potential i att tillvarata skogens alla värden. Energifrågorna
kommer att göra skogen mer eftertraktad. En kombiterminal på Bränta är, menar
han, inriktad mot framtidens krav på efterfrågan av det gröna guldet, som han
kallar skogen för.

Vidare framför han till tidningen att en kombiterminal på
Bränta skulle bli väldigt viktig för regionen. Han uttrycker vidare
förhoppningar om att kommunens alla aktörer kan enas för att förvekliga en
terminallösning.

Bengt-Anders har också sagt, dock icke till tidningen, att
han kan se Bränta som en bra plats för en kombiterminal, byggt på de uppgifter
han har fått, för det är här som det finns tillräckliga ytor för att satsa och
bygga framåt.Kombilastterminal kräver stora ytor.

Nästa steg Posted on Fri, August 30, 2013 16:55:09

Bengt-Anders i en
rothög på Bränta!

Bengt-Anders Johansson,
vice ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott besökte fredagen den
30:e augusti Bränta för att bland annat informera sig om framtiden med
bioenergi i Ljusdal.

Efter att ha åkt omkring på området var hans
uppfattning om en kombiomlastningsterminal på Bränta: – Spännade, intressant
och framtidsinriktat med stor potential för tillväxt.

Bent-Anders lyfte fram skogens värde: – Skogen
flyttar inte. Skogen är långt ifrån färdigutvecklad och skogskommunerna måste
se skogen som sitt guld. Det är en tillgång som måste ses i ett större
perspektiv. Skogen är en grundpelare i den svenska välfärden. Den har ett
mycket stort värde och är jätteviktigt när det gäller de svenska finanserna.

När det gäller en kommande terminal framhöll han att
energin från skogen är eftertraktad och att en terminal blir en del i
miljöarbetet genom att bioenergi flyttas till järnväg och fraktas till
användare som värmekraftverk.

Enligt hans uppfattning borde en kombiterminal på
Bränta vara en bra affär för både kommun och det privata näringslivet. Förutsättningarna
kan inte vara mycket bättre. Här finns den yta som behövs för långsiktiga
satsningar. Det allra viktigaste verkar nu vara att alla aktörer enas om att
dra åt samma håll.

Projektet har den storleken och vikt att det borde
få medel från EU. Han framhöll att det även fanns medel från annat håll att
söka som Tillväxtverket och Norrlandsfonden. Han sade också med eftertryck, att
projektet verkar handla så mycket om jobb och utveckling och det har en stark
kraft i sig själv.Bränta framtidsalternativet!

Nästa steg Posted on Mon, August 19, 2013 15:11:34

I kommunstyrelsens finns två uppfattningar om vilket område som terminalen
på Östernäs ska flyttas till, Bränta eller Kläppa.

Ljusdals-Posten
skriver den 19:e augusti, från Hearingen
om skogsnäring, miljö och jobb,
att Bilofs utredning säger att Bränta är den
enda möjliga platsen. Går det att göra både och? László Gönczi citeras med, att
näringen säger att det inte går.

Tidningen citerar vidare Jonny Mill, att Ljusdal
inte har råd att missa det har tåget och att de har försökt att argumentera för
det hos socialdemokraterna.

När det gäller miljöaspekten av en kombiterminal på
Bränta citeras László Gönczi med att det inte är alltid som hans står på samma
sida som näringslivet i en fråga. Men här är det också ekologiskt vettigt. Med
en stor terminal skulle det även bli möjligt att använda jätteresursen skogen
på flera sätt, bland annat för att återföra aska till skogen.

Lili André (KD)
oppositionsråd i Gävle samt riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Hans Backman (FP) uttalanden om att använda EU-medel som del in
en finansiering skriver tidningen också om.

Ljusdals-Posten artikelrubrik är Ingen debatt om omlastning i Bränta med
underrubrik Inga kritiker på utfrågning om terminalen.

Men Roland
Bäckman (S) kommunstyrelsens ordförande skriver i en insändare (LjP 17/8) tillsammans med Marcus Evensson
(S) och Örjan Fridner (S) om flytt av timmerterminal: – Vi
vill därför, så snart som det är möjligt, flytta timmeromlastningen från Östernäs,
medverka till att utveckla handelsområdet, och vi hoppas att det i framtiden
går att finna ekonomiska förutsättningar för att bygga en terminal på Bränta.Häng kvar

Nästa steg Posted on Mon, August 12, 2013 18:23:43

Häng kvar! Just
idag är det lugnt men snart kommer Mittia mässan, och då ökar samtalen om
kombilastterminal, miljö, skog, jobb och framtid.

Vi blir fler och fler som läser, delar och kommenterar.
Gillar ni sidan, tala om det genom att trycka GILLA. Under någon vecka har vi
nu nått ut till fler än 1 500 unika besökare och några inlägg har nåtts av
fler än 600 läsare.

Detta gör combilast.se
till en kanal för kunskap och information om mångas syn på vägen mot en
kombiomlastningsterminal.

Så häng kvar! Mer
information kommer.Marklösen krävs för öppen terminal Kläppa

Nästa steg Posted on Mon, August 05, 2013 18:39:26

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2012 beslutades i frågan
om omlastningsterminal bland annat.

Att:”Kommunen ställer sig
positiv till den förstudie gällande omlastningsterminal i Kläppa som Trätåg AB
planerar att genomföra. I sammanhanget ska även förutsättningarna för att
anlägga en öppen terminal inom området samt framtida möjligheter att flytta
verksamheten till en ny samlad kombiterminal beaktas.”

Förslaget röstades
igenom av S, C och V med en rösts övervikt.

I Trätågs förstudie
står bland annat under rubriken ”Möjligheten till en öppen terminallösning”.

Att:”Den utökning av
lastområdet som en öppen terminal innebär, ställer krav på ett större
markområde i spårnära läge. Då handlar det om ytterligare marklösen, möjlig
kulvertering av Kläppakanalen och
liknande åtgärder.”

Någon kontakt från Trätåg eller Ljusdals kommun har inte tagits med Golfklubben när
det gäller en eventuell öppen terminal på Kläppa, inte heller vad gäller frågan om ytterligare
marklösen.

I Trätågs förstudie berörs inte frågan om framtida
möjligheter att flytta verksamheten till en samlad kombiterminal. Trots det så
beslutade kommunstyrelsen den 2 maj.

Att:”Samhällsutvecklingsförvaltningen
får i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att möjliggöra
omlastningsterminal området benämnt Kläppa.”

Förslaget röstades
igenom av S, C och V med en rösts övervikt.Next »