Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Ledare med ögonbindel!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, January 14, 2014 19:00:15

Ledare med ögonbindel!

Den 9 januari ville S, C och V skicka en skrivelse till
Region Gävleborg vars avsikt var att kommunen, Region Gävleborg, berörda
företag och Trafikverket skulle teckna en gemensam avsiktsförklaring avseende
en stor terminal i kommunen. Avsiktsförklaringen innebar en mycket, mycket
långsiktig lösning. Den 9 januari sa övriga partier i kommunstyrelsen att
skivelsen var ett ärende och det inte var berett. Den viktigaste frågan var att
ta reda på vad företag, skogsägare och LRF tycker om skrivelsen.

S, C och V tyckte inte att företagen skulle tillfrågas. C menade att nu var
det bara att besluta och att kommunstyrelsen kan ta beslut utan att ett ärende
är berett. S, C och V ville, trots alla
obesvarade frågor, skicka skrivelsen med kommunen som avsändare till Regionen.
Övriga partier ville att ärendet skulle skickas tillbaka/återremiteras för att
beredas av förvaltning i sedvanlig ordning och att skogsföretagens, LRFs och
Bilofs synpunkter skulle inhämtas.

Skrivelsen till Region Gävleborg är en ren partsinlaga från tre partier som
genom den majoritet som de har i kommunstyrelsen ville skicka den till regionen
med kommunen som avsändare utan beredning. Har det hänt någon gång tidigare?

Vad händer sen? Jo, den 13 januari, fyra dagar efter kommunstyrelsens
sammanträde, berättar de företag som S, C och V inte ville fråga vad de tycker
om en stor terminal att de vill utreda förutsättningarna för att anlägga en
omlastningsterminal för skogliga produkter vid Böle. Det visade sig också att
kommunen har medverkat på tjänstemannanivå i samtal med företagen enligt
tidigare beslut i kommunstyrelsen. Men det kände inte S, C och V till. De ville
istället skicka frågan om en stor terminal långt in i framtiden.

Det är glädjande att skogsbolagen vill fortsätta att utreda en
omlastningsterminal i kommunen.

Det är emellertid minst sagt skrämmande att de partier som tagit på sig att
leda kommunen S och V inte känner till vad som händer i kommunen. Utan att de
tillsammans med C, utan att ta reda på fakta, ville skjuta hela terminalfrågan
långt fram i tiden. Nu blev det inte så, men det var bara tack vare att övriga
partier sade bestämt ifrån och att tjänstgörande ordföranden Yvonne Oscarsson
(V) sydde ihop en kompromiss som innebar att ärendet återremitterades för att
beredas. Och där ligger den idag.

Ögonbindeln när det gäller omlastningsterminal har ramalt av. Nästa bindel
som ska bort handlar om handeln på Östernäs. Även i den frågan vet inte de
ledande S och V hur läget är.Hur hanterar kommunalrådet skrivelsen?

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Fri, November 08, 2013 19:41:22

Roland Bäckman uttalar sig i Ljusdals Posten (LjP) den 7 november med anledning av en skrivelse som S, C och V ska skicka till Region Gävleborg om att få in ett framtida terminalprojekt i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

LjP skriver att Roland Bäckman berättar att den nya skrivelsen skickats med till den grupp företagare som kommunen träffat. ”Vad jag förstå är det ingen som har något emot skrivelsen. Det skulle ju vara underligt om man hade det.”

Vilken är den grupp av företagare som kommunalrådet talar om? Har de fått skivelsen och har den behandlats vid mötet? Frågorna är berättigade eftersom skrivelsen innebär att terminalprojektet på Bränta skjuts fram flera år i tiden. Vill företagen vänta så länge på att komma igång?

Frågan är också berättigad då skrivelsen vid det tillfälle som kommunalrådet hänvisar till inte var diariefört utan endast ett arbetsmaterial.

Den vidare gången borde nu vara att skivelsen behandlas på kommunstyrelsens beredning och därefter skickas till förvaltningen för beredning för att tas upp i Kommunstyrelsens Allmänna utskott som föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Kommer då kommunalrådet att lägga till i skrivelsen att en grupp företag inte har något emot den? Och räcker det, då det i skrivelsen står att berörda företag ska vara med på avsiktsförklaringen?

I skrivelsen står: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Hur tänker kommunalrådet hantera skrivelsen?Ärligt talat, vad vill S, C och V?

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, November 05, 2013 22:12:06

S, C och V vill skicka en skrivelse till Region
Gävleborg vars avsikt är att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och
Trafikverket tecknar en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i
kommunen. Tanken, som i sig är god, är att få fram statliga medel via
länsplanen till finansiering.

Frågan är, vad tycker företagen? Länsplanen har just
reviderats och nya pengar till en terminal i Ljusdal kan först komma i en
kommande revidering av länsplanen. Den reviderade länsplanen ska gälla 2018
till 2029. Är företagen beredda att
vänta så länge? Finns det något intresse
för en öppen gemensam terminal i Ljusdal med den tidshorisonten. Om svaret är
nej, vad betyder då skrivelsen?

Vad händer med Trätågs terminal i Kläppa? Om sex år
borde den vara i full sving och är då Trätåg intresserade av att flytta? Om
inte, vad betyder det för en stor öppen terminal?

Tänker S, C och V skicka en skrivelse om en framtida
terminal utan att den är förankrad hos skogsföretagen? Tanken svindlar! Det är skogsföretag och skogsägare som i ett
första skede ska använda sig av terminalen och då måste de vara med i beslut om
en framtida terminal!När byggs en öppen terminal?

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, November 02, 2013 17:03:36

De
politiska partierna i kommunstyrelsen har fått ett erbjudande om att vara med
och ställa sig bakom en skrivelse som kommunstyrelsens ordförande kommer att
skicka till Region Gävleborg efter det att den behandlats i kommunstyrelsen.

Skrivelsen
handlar om att en samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror är av stort,
regionalt och nationellt värde. Den utmynnar i att Ljusdals kommun vill
formalisera ett samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region
Gävleborg och Trafikverket medverkar. Formaliseringen innebär att gemensam
avsiktsförklaring tecknas. Målsättningen skall vara att nå en lösning som
svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande
expansion. Arbetet skall även innefatta en finansieringslösning där statliga
medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.

Skrivelsen
väcker en rad frågor inför behandlingen i kommunstyrelsen. Har majoriteten S, V
och C ändrat uppfattning utifrån det beslut som de drev igenom i kommunstyrelsen
den 30 maj 2013? Det beslutet innebär att Ljusdals kommun endast medverkar i
det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Innebär skrivelsen nu att
S, C och V, precis som övriga partier, vill att kommunen ska ta en mer aktiv
roll i arbetet?

I skrivelsen
står att ett antal alternativa lokaliseringar av en terminal utreds för
närvarande mer ingående. Vilka utreder och finns det alternativ som inte
redovisats?

Tjänstemän
från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter för skogsföretagen
sedan den 30 maj. Vad har framkommit vid de samtalen? Har skrivelsen behandlats
vid dessa möten och tänker skogsföretagen ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

I
skrivelsen framgår att Ljusdals kommun i samband med arbetet med en pågående
revideringen av länsplanen valt att i sitt remissvar inte föra in en ny
terminal som ett objekt – som finansieras med statliga medlen via länsplanen –i
konkurrens med övriga stora objekt.
Objekten förutsätts ligga fast i huvudsak, i enlighet med länsplanen
2010 till 2012.

I
skrivelsen ändrar kommunen nu hållning, några månader efter sitt remissvar och
menar att i ett längre planeringsperspektiv ser man en stor och rationell
terminal som ett mycket angeläget objekt på både regional och nationell nivå
och en sådan ska därför bedömas i konkurens med övriga objekt. En terminal
skall därför kunna tas med i en kommande revideringen av länsplanen.

Det väcker
fler frågor. Varför är terminalen inte med i kommunens remissvar för några
månader sedan om en reviderad länsplan? Varför väljer kommunen istället att ta upp
terminalen i en kommande revidering av länsplanen? När kan terminalen komma med i en kommande reviderad
länsplan som kommer att gälla först 2018 till 2019. Hur många år fram i tiden
handlar det om?

I
skrivelsen står också att kommunen ser en aktiv medverkan från Region Gävleborg
som en viktig faktor. Innebär det, att det är regionen som ska driva frågan om
en terminallösning i Ljusdal?

Kommunen
har tagit en rad beslut som drar åt olika håll:

·
Beslut
om att kommunen ska medverka i det fortsatta arbetet med en omlastningsterminal
på Bränta,

·
Beslut
om två planuppdrag om terminaler, Kläppa och Skästra

·
Beslut
om att timmerterminalen på Östernäs ska flyttas från centrum.

·
Samt
nu en avsiktsförklaring med aktiv medverkan från Region Gävleborg i en framtida
lösning.

Hur går allt detta
ihop? Hur ser tidsplanen ut?

Nuvarande styrande partier S och V har under denna
mandatperiod varit passiva i frågan om en ny öppen, stor terminallösning.
Mandatperioden går mot sitt slut och en annan majoritet kan komma att ta över
efter nästa val. Det verkar vara mot den bakgrunden som det kommer ett
erbjudande till partierna om att skjuta hela terminalfrågan till region
Gävleborg och in i framtiden? Den helt
avgörande frågan är om skogsbolagen då kommer att vara intresserade eller om
tåget har gått?

Vem bär ansvaret för att kommunen inte fått till en
lösning? Skrivelsen menar ju att det är full möjligt att få finansiering via
regionen och länsplanen. Kommunen valde emellertid att inte ta med en ny
terminal som objekt i revideringen av länsplanen samtidigt som man nu vill ha
med terminalen i nästa kommande revidering.

Bra argument för en öppen timmerterminal radas upp i
skrivelsen. Det är bra, men alla argument har gått att läsa på hemsidan
combilast. Varför har inte dessa
argument tidigare fått styra utvecklingen?
Länk till skrivelsenMöte om terminallösning i Ljusdal!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, October 29, 2013 16:16:54

Den 30 maj
2013 tog kommunstyrelsen beslut om kommunens eventuella roll och deltagande i
konsortium för gemensam omlastningsterminal.

Beslutet blev att Ljusdals
kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta samt
att kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens
representant i arbetet.

Sedan den
30 maj har tjänstemän träffat företrädare för skogsbolag i månadsskiftet
juni/juli. Ett nytt möte om öppen terminal i Ljusdal äger nu rum torsdagen den
31 oktober. Kallade är representanter från Mellanskog, Holmen Skog och Sveaskog
samt fyra tjänstemän från kommunen.

Målet för
mötet är att finna samsyn i hur en gemensam öppen terminal kan projekteras i
Ljusdal.

Samma information finns på samblogg.euTerminalproblemen flyttas!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, September 14, 2013 16:59:08


Vid kommunstyrelsen sammanträde
den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande
problem redovisades med den nuvarande
verksamheten.


Otillräcklig
kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd


Ingen
möjlighet till annan hantering än omlastning


Dålig
samordning mellan aktörer


Barriäreffekt
i samhället


Buller,
damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning


Skador
på vägnätet (kommunalt)


Trafikproblem
(650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar
annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Länsstyrelsen tycker annorlunda!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Thu, September 12, 2013 19:37:32

Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan
om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning
av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för
miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och
vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella
svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Fler enkätsvar!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Wed, September 11, 2013 14:34:55

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!

Den 10 september släppte tidningen mer information
från enkäten. Tidningen har fått in 1090 svar. På frågan: – Finns det en ny
kombiterminal på Bränta 2023? Svarade 47 procent: – Absolut. 13 procent
svarade: – Inte en chans. Och 40 procent
var skeptiska.

En röst bland de skeptiska menade: – Problemet är
bara att den lokala politiken nu endast innehåller ett internt käbblande.

Många läsare efterfrågar i enkäten ett besked om vad
en terminal kommet att kosta. ”Ingen har hittills tagit fram en kalkyl som visar
att projektet går runt ekonomiskt. Allt är nu mycket dåligt underbyggt.”

Den 2 maj presenterades Bilofs
förstudie om timmerterminal för Kommunstyrelsen. I protokollet står att läsa: – Studien har genomförts under perioden
november 2012- februari 2013. Syftet är att via en välgrundad översiktsbild ge
ett underlag för olika parters ställningstagande, det vill säga om det är
meningsfullt att gå vidare med en mer djupsinnig projektering med sikte på en
terminal. Projektledare Peter Lidehäll
presenterar förstudien.

Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar
för Ljusdals-posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra
skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida
terminal.

Den 30 maj tog Kommunstyrelsens majoritet S, C och V beslutet
att kommunen medverkar i det fortsatta arbetet
med omlastningsterminal på Bränta. Oppositionen,
M, FP, KD, MP och SRD förlorade omröstningen med en röst. Vi yrkade på
att kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med
omlastningsterminal på Bränta. Det för att snabba upp processen med att få fram
svar på frågor som om framtida driftbolag och finansiering.Next »