Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Hur hanterar kommunalrådet skrivelsen?

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Fri, November 08, 2013 19:41:22

Roland Bäckman uttalar sig i Ljusdals Posten (LjP) den 7 november med anledning av en skrivelse som S, C och V ska skicka till Region Gävleborg om att få in ett framtida terminalprojekt i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

LjP skriver att Roland Bäckman berättar att den nya skrivelsen skickats med till den grupp företagare som kommunen träffat. ”Vad jag förstå är det ingen som har något emot skrivelsen. Det skulle ju vara underligt om man hade det.”

Vilken är den grupp av företagare som kommunalrådet talar om? Har de fått skivelsen och har den behandlats vid mötet? Frågorna är berättigade eftersom skrivelsen innebär att terminalprojektet på Bränta skjuts fram flera år i tiden. Vill företagen vänta så länge på att komma igång?

Frågan är också berättigad då skrivelsen vid det tillfälle som kommunalrådet hänvisar till inte var diariefört utan endast ett arbetsmaterial.

Den vidare gången borde nu vara att skivelsen behandlas på kommunstyrelsens beredning och därefter skickas till förvaltningen för beredning för att tas upp i Kommunstyrelsens Allmänna utskott som föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Kommer då kommunalrådet att lägga till i skrivelsen att en grupp företag inte har något emot den? Och räcker det, då det i skrivelsen står att berörda företag ska vara med på avsiktsförklaringen?

I skrivelsen står: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Hur tänker kommunalrådet hantera skrivelsen?Ärligt talat, vad vill S, C och V?

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, November 05, 2013 22:12:06

S, C och V vill skicka en skrivelse till Region
Gävleborg vars avsikt är att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och
Trafikverket tecknar en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i
kommunen. Tanken, som i sig är god, är att få fram statliga medel via
länsplanen till finansiering.

Frågan är, vad tycker företagen? Länsplanen har just
reviderats och nya pengar till en terminal i Ljusdal kan först komma i en
kommande revidering av länsplanen. Den reviderade länsplanen ska gälla 2018
till 2029. Är företagen beredda att
vänta så länge? Finns det något intresse
för en öppen gemensam terminal i Ljusdal med den tidshorisonten. Om svaret är
nej, vad betyder då skrivelsen?

Vad händer med Trätågs terminal i Kläppa? Om sex år
borde den vara i full sving och är då Trätåg intresserade av att flytta? Om
inte, vad betyder det för en stor öppen terminal?

Tänker S, C och V skicka en skrivelse om en framtida
terminal utan att den är förankrad hos skogsföretagen? Tanken svindlar! Det är skogsföretag och skogsägare som i ett
första skede ska använda sig av terminalen och då måste de vara med i beslut om
en framtida terminal!När byggs en öppen terminal?

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, November 02, 2013 17:03:36

De
politiska partierna i kommunstyrelsen har fått ett erbjudande om att vara med
och ställa sig bakom en skrivelse som kommunstyrelsens ordförande kommer att
skicka till Region Gävleborg efter det att den behandlats i kommunstyrelsen.

Skrivelsen
handlar om att en samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror är av stort,
regionalt och nationellt värde. Den utmynnar i att Ljusdals kommun vill
formalisera ett samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region
Gävleborg och Trafikverket medverkar. Formaliseringen innebär att gemensam
avsiktsförklaring tecknas. Målsättningen skall vara att nå en lösning som
svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande
expansion. Arbetet skall även innefatta en finansieringslösning där statliga
medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.

Skrivelsen
väcker en rad frågor inför behandlingen i kommunstyrelsen. Har majoriteten S, V
och C ändrat uppfattning utifrån det beslut som de drev igenom i kommunstyrelsen
den 30 maj 2013? Det beslutet innebär att Ljusdals kommun endast medverkar i
det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Innebär skrivelsen nu att
S, C och V, precis som övriga partier, vill att kommunen ska ta en mer aktiv
roll i arbetet?

I skrivelsen
står att ett antal alternativa lokaliseringar av en terminal utreds för
närvarande mer ingående. Vilka utreder och finns det alternativ som inte
redovisats?

Tjänstemän
från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter för skogsföretagen
sedan den 30 maj. Vad har framkommit vid de samtalen? Har skrivelsen behandlats
vid dessa möten och tänker skogsföretagen ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

I
skrivelsen framgår att Ljusdals kommun i samband med arbetet med en pågående
revideringen av länsplanen valt att i sitt remissvar inte föra in en ny
terminal som ett objekt – som finansieras med statliga medlen via länsplanen –i
konkurrens med övriga stora objekt.
Objekten förutsätts ligga fast i huvudsak, i enlighet med länsplanen
2010 till 2012.

I
skrivelsen ändrar kommunen nu hållning, några månader efter sitt remissvar och
menar att i ett längre planeringsperspektiv ser man en stor och rationell
terminal som ett mycket angeläget objekt på både regional och nationell nivå
och en sådan ska därför bedömas i konkurens med övriga objekt. En terminal
skall därför kunna tas med i en kommande revideringen av länsplanen.

Det väcker
fler frågor. Varför är terminalen inte med i kommunens remissvar för några
månader sedan om en reviderad länsplan? Varför väljer kommunen istället att ta upp
terminalen i en kommande revidering av länsplanen? När kan terminalen komma med i en kommande reviderad
länsplan som kommer att gälla först 2018 till 2019. Hur många år fram i tiden
handlar det om?

I
skrivelsen står också att kommunen ser en aktiv medverkan från Region Gävleborg
som en viktig faktor. Innebär det, att det är regionen som ska driva frågan om
en terminallösning i Ljusdal?

Kommunen
har tagit en rad beslut som drar åt olika håll:

·
Beslut
om att kommunen ska medverka i det fortsatta arbetet med en omlastningsterminal
på Bränta,

·
Beslut
om två planuppdrag om terminaler, Kläppa och Skästra

·
Beslut
om att timmerterminalen på Östernäs ska flyttas från centrum.

·
Samt
nu en avsiktsförklaring med aktiv medverkan från Region Gävleborg i en framtida
lösning.

Hur går allt detta
ihop? Hur ser tidsplanen ut?

Nuvarande styrande partier S och V har under denna
mandatperiod varit passiva i frågan om en ny öppen, stor terminallösning.
Mandatperioden går mot sitt slut och en annan majoritet kan komma att ta över
efter nästa val. Det verkar vara mot den bakgrunden som det kommer ett
erbjudande till partierna om att skjuta hela terminalfrågan till region
Gävleborg och in i framtiden? Den helt
avgörande frågan är om skogsbolagen då kommer att vara intresserade eller om
tåget har gått?

Vem bär ansvaret för att kommunen inte fått till en
lösning? Skrivelsen menar ju att det är full möjligt att få finansiering via
regionen och länsplanen. Kommunen valde emellertid att inte ta med en ny
terminal som objekt i revideringen av länsplanen samtidigt som man nu vill ha
med terminalen i nästa kommande revidering.

Bra argument för en öppen timmerterminal radas upp i
skrivelsen. Det är bra, men alla argument har gått att läsa på hemsidan
combilast. Varför har inte dessa
argument tidigare fått styra utvecklingen?
Länk till skrivelsenMöte om terminallösning i Ljusdal!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, October 29, 2013 16:16:54

Den 30 maj
2013 tog kommunstyrelsen beslut om kommunens eventuella roll och deltagande i
konsortium för gemensam omlastningsterminal.

Beslutet blev att Ljusdals
kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta samt
att kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens
representant i arbetet.

Sedan den
30 maj har tjänstemän träffat företrädare för skogsbolag i månadsskiftet
juni/juli. Ett nytt möte om öppen terminal i Ljusdal äger nu rum torsdagen den
31 oktober. Kallade är representanter från Mellanskog, Holmen Skog och Sveaskog
samt fyra tjänstemän från kommunen.

Målet för
mötet är att finna samsyn i hur en gemensam öppen terminal kan projekteras i
Ljusdal.

Samma information finns på samblogg.euProjektplan

Politiken Posted on Mon, September 16, 2013 19:12:06

Enligt denna projektplan daterad den 16/11 2011 ska byggskedet gå igång vilken dag som helst, men då var det Tegeltjär eller Bränta som gällde. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess.Östernäspannan blockerar!

Nästa steg Posted on Sun, September 15, 2013 13:54:18

Den 11 augusti 2011 fick
kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle
avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet
2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att
handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till
att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13
september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora
hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan
rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014,
vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte
fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Terminalproblemen flyttas!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, September 14, 2013 16:59:08


Vid kommunstyrelsen sammanträde
den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande
problem redovisades med den nuvarande
verksamheten.


Otillräcklig
kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd


Ingen
möjlighet till annan hantering än omlastning


Dålig
samordning mellan aktörer


Barriäreffekt
i samhället


Buller,
damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning


Skador
på vägnätet (kommunalt)


Trafikproblem
(650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar
annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Länsstyrelsen tycker annorlunda!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Thu, September 12, 2013 19:37:32

Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan
om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning
av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för
miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och
vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella
svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!Next »