De
politiska partierna i kommunstyrelsen har fått ett erbjudande om att vara med
och ställa sig bakom en skrivelse som kommunstyrelsens ordförande kommer att
skicka till Region Gävleborg efter det att den behandlats i kommunstyrelsen.

Skrivelsen
handlar om att en samlad järnvägsterminal för skogliga råvaror är av stort,
regionalt och nationellt värde. Den utmynnar i att Ljusdals kommun vill
formalisera ett samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region
Gävleborg och Trafikverket medverkar. Formaliseringen innebär att gemensam
avsiktsförklaring tecknas. Målsättningen skall vara att nå en lösning som
svarar mot de behov som idag är kända och där utrymme finns för en betydande
expansion. Arbetet skall även innefatta en finansieringslösning där statliga
medel/länsplanen förutsätts svara för en väsentlig del.

Skrivelsen
väcker en rad frågor inför behandlingen i kommunstyrelsen. Har majoriteten S, V
och C ändrat uppfattning utifrån det beslut som de drev igenom i kommunstyrelsen
den 30 maj 2013? Det beslutet innebär att Ljusdals kommun endast medverkar i
det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Innebär skrivelsen nu att
S, C och V, precis som övriga partier, vill att kommunen ska ta en mer aktiv
roll i arbetet?

I skrivelsen
står att ett antal alternativa lokaliseringar av en terminal utreds för
närvarande mer ingående. Vilka utreder och finns det alternativ som inte
redovisats?

Tjänstemän
från kommunen har vid två tillfällen träffat representanter för skogsföretagen
sedan den 30 maj. Vad har framkommit vid de samtalen? Har skrivelsen behandlats
vid dessa möten och tänker skogsföretagen ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

I
skrivelsen framgår att Ljusdals kommun i samband med arbetet med en pågående
revideringen av länsplanen valt att i sitt remissvar inte föra in en ny
terminal som ett objekt – som finansieras med statliga medlen via länsplanen –i
konkurrens med övriga stora objekt.
Objekten förutsätts ligga fast i huvudsak, i enlighet med länsplanen
2010 till 2012.

I
skrivelsen ändrar kommunen nu hållning, några månader efter sitt remissvar och
menar att i ett längre planeringsperspektiv ser man en stor och rationell
terminal som ett mycket angeläget objekt på både regional och nationell nivå
och en sådan ska därför bedömas i konkurens med övriga objekt. En terminal
skall därför kunna tas med i en kommande revideringen av länsplanen.

Det väcker
fler frågor. Varför är terminalen inte med i kommunens remissvar för några
månader sedan om en reviderad länsplan? Varför väljer kommunen istället att ta upp
terminalen i en kommande revidering av länsplanen? När kan terminalen komma med i en kommande reviderad
länsplan som kommer att gälla först 2018 till 2019. Hur många år fram i tiden
handlar det om?

I
skrivelsen står också att kommunen ser en aktiv medverkan från Region Gävleborg
som en viktig faktor. Innebär det, att det är regionen som ska driva frågan om
en terminallösning i Ljusdal?

Kommunen
har tagit en rad beslut som drar åt olika håll:

·
Beslut
om att kommunen ska medverka i det fortsatta arbetet med en omlastningsterminal
på Bränta,

·
Beslut
om två planuppdrag om terminaler, Kläppa och Skästra

·
Beslut
om att timmerterminalen på Östernäs ska flyttas från centrum.

·
Samt
nu en avsiktsförklaring med aktiv medverkan från Region Gävleborg i en framtida
lösning.

Hur går allt detta
ihop? Hur ser tidsplanen ut?

Nuvarande styrande partier S och V har under denna
mandatperiod varit passiva i frågan om en ny öppen, stor terminallösning.
Mandatperioden går mot sitt slut och en annan majoritet kan komma att ta över
efter nästa val. Det verkar vara mot den bakgrunden som det kommer ett
erbjudande till partierna om att skjuta hela terminalfrågan till region
Gävleborg och in i framtiden? Den helt
avgörande frågan är om skogsbolagen då kommer att vara intresserade eller om
tåget har gått?

Vem bär ansvaret för att kommunen inte fått till en
lösning? Skrivelsen menar ju att det är full möjligt att få finansiering via
regionen och länsplanen. Kommunen valde emellertid att inte ta med en ny
terminal som objekt i revideringen av länsplanen samtidigt som man nu vill ha
med terminalen i nästa kommande revidering.

Bra argument för en öppen timmerterminal radas upp i
skrivelsen. Det är bra, men alla argument har gått att läsa på hemsidan
combilast. Varför har inte dessa
argument tidigare fått styra utvecklingen?
Länk till skrivelsen