Den 30 maj
2013 tog kommunstyrelsen beslut om kommunens eventuella roll och deltagande i
konsortium för gemensam omlastningsterminal.

Beslutet blev att Ljusdals
kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta samt
att kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens
representant i arbetet.

Sedan den
30 maj har tjänstemän träffat företrädare för skogsbolag i månadsskiftet
juni/juli. Ett nytt möte om öppen terminal i Ljusdal äger nu rum torsdagen den
31 oktober. Kallade är representanter från Mellanskog, Holmen Skog och Sveaskog
samt fyra tjänstemän från kommunen.

Målet för
mötet är att finna samsyn i hur en gemensam öppen terminal kan projekteras i
Ljusdal.

Samma information finns på samblogg.eu