Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan
om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning
av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för
miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och
vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella
svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!